Integritetspolicy

DBI Sverige AB behandlar personuppgifter om dig som kund eller besökare på vår webbplats på ett säkert och transparent sätt.

1. Dataskydd

DBI Sverige AB erbjuder, som ledande tekniskt serviceföretag, flera tjänster inom många olika områden och behandlar i samband med detta en del personuppgifter. I denna integritetspolicy kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter när du är kund, deltar i evenemang, besöker vår webbplats eller på annat sätt är i kontakt med oss.

Dansk Brand- och säkringstekniskt Institut är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Vår juridiska information är följande:

DBI Sverige AB
Valbo-Ryrs Hattefjäll 27

455 92 Munkedal

Telefon: 010-300 10 10
e-mail: dbi@brandogsikring.dk

Organisationsnummer: 559401-8417

2. Hantering av personuppgifter

2.1. Personuppgifter och ändamål

DBI Sverige AB behandlar endast personuppgifter för specifika och sakliga ändamål. Mängden och typen av personuppgifter varierar beroende på det enskilda ändamålet. Observera att om vi inte får den begärda informationen kommer det att finnas en rad tjänster som vi inte kan leverera till dig, eftersom vår leverans av t.ex. utbildning till dig är beroende av att vi får nödvändig och tillräcklig information från dig.

DBI Sverige AB använder inte dina personuppgifter för egentlig profilering eller automatiska beslut. Nedan anges de syften för vilka vi samlar in och behandlar personuppgifter via vår webbplats:

Marknadsföring och nyhetsbrev

Om du registrerar dig som användare på vår webbplats och samtycker till att ta emot våra nyhetsbrev och vår marknadsföring behandlar vi ditt namn, anställningsort, titel, adress, telefonnummer, e-postadresser, dina sociala medier, ämnes- och intresseområden, deltagande i evenemang samt eventuella besök på vår webbplats och andra digitala plattformar som vi samarbetar med. Behandlingen sker i syfte att kunna skicka dig riktad och relevant information och marknadsföring via e-post, Google och dina sociala medier, baserat på dina intressen. Vår behandlingsgrund för detta är DBI Sverige ABs berättigade intresse av att kunna skicka dig marknadsföring. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att ta emot direktmarknadsföring från oss, antingen direkt genom att klicka på 'avprenumerera' i ett nyhetsbrev eller genom att skicka en begäran till dbimarketing@brandogsikring.dk

Evenemang, nätverksgrupper, klubbar och likn.

Vid din anmälan och ditt deltagande behandlar DBI Sverige AB uppgifter om ditt namn, anställningsort, titel, adress, telefonnummer, e-postadresser, födelsedatum m.m. Behandlingen sker i syfte att underlätta ditt deltagande. Behandlingsunderlaget är fullgörande av vårt avtal med dig om ditt deltagande i våra evenemang m.m.


Kurser och utbildning

Om du deltar i kurser eller utbildningsförlopp på DBI Sverige AB behandlar vi uppgifter om ditt namn, anställningsort, titel, adress, telefonnummer, e-postadresser, födelsedatum (om relevant för ditt förlopp). Vi behandlar även uppgifter om tidigare utbildning och ditt utbildningsförlopp, om det är relevant för ditt förlopp. Med ditt samtycke behandlar vi även foton av dig. Behandlingsunderlaget för vår insamling och behandling är DBI Sverige ABs fullgörande av vårt avtal med dig om deltagande i kurser och utbildningar.

För att underlätta ditt deltagande och eventuellt utfärda ett certifikat eller liknande intyg till dig, måste vi ibland behandla personnummer och hälsouppgifter, eftersom det vid vissa utbildningar krävs enligt lag. Här är vår behandlingsgrund fullgörande av lagkrav.

Produkter och tjänster

För att upprätta kund- och leverantörsrelationer och leverera avtalade tjänster samt genomföra kundnöjdhetsundersökningar behandlar vi uppgifter om ditt namn, adress, titel, anställningsort, telefonnummer, e-postadresser och, om tillämpligt, din kompetens, utbildning m.m. Behandlingsunderlaget för detta är antingen DBI Sverige ABs fullgörande av avtal med dig och ditt företag eller vårt berättigade intresse av att kunna etablera och upprätthålla kund- och leverantörsrelationer.

Besökare

Som besökare på en anläggning som tillhör DBI Sverige AB kommer du vid ankomst till receptionen att registreras med namn, anställningsort, e-postadress och telefonnummer.

Denna insamling av personuppgifter sker av säkerhetsskäl.

Delar av våra anläggningar är videoövervakade, se vår skyltning.

Grunden för behandlingen är DBI Sverige ABs berättigade intresse av att upprätthålla en hög säkerhetsnivå på våra anläggningar.

Arbetssökande

Om du söker jobb hos DBI Sverige AB kan vi behandla uppgifter om ditt namn, adress, telefon, e-postadress, födelsedatum, foto, utbildning och annan information som bifogats din ansökan och uppgifter som vi sedan samlar in från offentligt tillgängliga källor. Syftet med behandlingen är att bedöma och välja ut sökande som ska anställas hos oss. Behandlingsunderlaget för detta är DBI Sverige ABs fullgörande av avtalet med dig om att behandla din ansökan i syfte att eventuellt anställa dig hos oss.

Övriga förhållanden

I de fall DBI Sverige AB erbjuder bokning av hotell och flyg, bilhyra och liknande kan vi behandla uppgifter om ditt namn, adress, födelsedatum, nationalitet m.m. som krävs för bokning. Syftet med behandlingen är att kunna genomföra den avtalade bokningen. Grunden för behandlingen är DBI Sverige ABs fullgörande av avtalet med dig.

Webbplatser

När du besöker våra webbplatser samlar vi in din IP-adress, information om operativsystem, språkinställning, webbläsartyp, enhetstyp, beteende på våra webbplatser med mera. Behandlingen sker i syfte att kunna ge dig bästa möjliga upplevelse på webbplatsen. Grunden för behandlingen är DBI Sverige ABs berättigade intresse av att kunna förbättra vår användarupplevelse. Vissa av ovanstående uppgifter behandlas endast om du samtycker till detta. Du kan läsa mer om hur vi samlar in information på https://dbisverige.se/cookie-deklaration/. Här har du också möjlighet att välja bort cookies.

2.3 Rättelse

DBI Sverige AB uppdaterar löpande dina personuppgifter om vi får veta att de har ändrats. Vi ber dig därför att informera oss om eventuella ändringar i dina personuppgifter. Detta kan göras på vår webbplats brandogsikring.dk, direkt till din kontaktperson på DBI Sverige AB eller via e-post till dbimarketing@brandogsikring.dk

2.4 Överföring inom EU/EES

DBI Sverige AB lämnar endast ut dina personuppgifter om det är nödvändigt för att leverera den avtalade tjänsten eller uppfylla eventuella myndighetskrav. Sådana utlämnanden kan vara till koncernbolag, samarbetspartner, utbildningsinstitutioner eller relevanta myndigheter.

Vid deltagande i evenemang, kurser och utbildningsförlopp kan ditt namn och din anställningsort dessutom förekomma på den deltagarlista som delas ut till övriga deltagare och eventuella samarbetspartner för det aktuella evenemanget.

2.5 Överföring till tredje land

DBI Sverige AB kan vidarebefordra dina personuppgifter till mottagare utanför EU/EES. Detta i samma omfattning och på samma grund som nämns i punkt 2.4. DBI Sverige AB kommer att säkerställa att det finns en tillräcklig skyddsnivå vid överföring till ett tredjeland enligt artikel 45-49 i personuppgiftsförordningen.

2.6 Lagring och radering

DBI Sverige AB sparar dina personuppgifter under den tid som behövs för ändamålet.

Denna tid varierar beroende på ändamålet. Alla våra lagringsperioder beskrivs i interna rutiner och riktlinjer som säkerställer att alla personuppgifter raderas när syftet med deras insamling har uttömts. Du kan därför uppleva att vi samlar in information om dig igen, även om du tidigare har gett oss exakt samma information.

Vissa uppgifter sparar vi under längre tid för att kunna uppfylla lagkrav, inklusive krav på dokumentation för betald eller genomförd utbildning.

3. Dina rättigheter

Du kan när som helst få reda på om vi behandlar personuppgifter om dig. Om vi behandlar uppgifter om dig kan du begära insyn i de uppgifter vi behandlar om dig.

Du kan begära insyn på dbimarketing@brandogsikring.dk, varefter vi enligt reglerna om insynsrätt lämnar ut en kopia av de personuppgifter vi behandlar om dig till dig.

Du kan när som helst begära att få dina personuppgifter rättade om det finns faktafel i dina uppgifter.

Du har också rätt att invända mot vår behandling eller begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas om vi behandlar dem i strid med reglerna i personuppgiftsförordningen eller använder dina uppgifter för riktad marknadsföring baserat på vårt berättigade intresse.

Om delar av behandlingen av dina personuppgifter baseras på ditt samtycke har du rätt att återkalla ditt samtycke. Ditt återkallande påverkar inte lagligheten av den behandling som genomfördes innan du återkallade ditt samtycke. Kontakta dbimarketing@brandogsikring.dk om du är osäker på om du har lämnat samtycke till behandling av dina personuppgifter eller om du vill återkalla ditt samtycke.


4. Reklamationsrätt

Om du inte håller med om hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att lämna in ett klagomål till:

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), Box 8114, 104 20 Stockholm, telefon 08-657 61 00, e-post: imy@imy.se

Du kan läsa mer om dina rättigheter på www.imy.se.

Se mer

Villkor för användning av DBI’s websida

Copyright© All material på DBI’s websida är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Kontakta oss på dbi@brandogsikring.dk. om du är osäker på hur du får använda vårt material.
Vimeo LinkedIn