Brandtest för gasutrustning och apparater som använder gas

Gas är en värdefull resurs i olika branscher, t.ex inom fritidsutrustning och friluftsliv, hälso- och sjukvården och hotell- och restaurangbranschen. Den kan dock också utgöra en stor fara om den inte hanteras korrekt. Hos DBI kan vi testa din gasutrustning, dina gasapparater och dina produkter som använder gas som drivmedel. Varför skall du anlita oss? Läs om DBI Sverige här

Brandtest för gas inom fritidsområdet

DBI kan brandtesta ett antal olika typer av gasförbrukande hushålls- och fritidsapparater som grillar, uteplatsvärmare eller campingutrustning. Det kan handla om terrassvärmare, gasgrillar och triangiakök med gasbehållare. Vi testar den färdiga produkten - antingen i vårt laboratorium eller på installationsplatsen, om detta bedöms vara mest lämpligt. Vi har avancerade testanläggningar

Gas kan vara farligt - du behöver produkttesta

Gas kan utgöra en stor fara om den inte hanteras korrekt. Reglerna kring användningen av brandfarliga gaser är strikta, och det är viktigt att följa dem för att garantera dina kunders och omgivningarnas säkerhet. I den här texten diskuterar vi reglerna för brandfarliga gaser, hur de klassificeras och de nödvändiga försiktighetsåtgärderna för att undvika olyckor.

Klassificering av brandfarliga gaser

Brandfarliga gaser klassificeras utifrån deras antändningstemperatur och förhållandet mellan deras lägsta explosiva koncentration och deras högsta explosiva koncentration. Antändningstemperaturen är den lägsta temperatur vid vilken en gas kan antändas, medan förhållandet mellan de explosiva koncentrationerna avser det intervall av gaskoncentrationer i luften som kan orsaka en explosion.

Brandfarliga gaser delas in i tre kategorier utifrån dessa faktorer:

Kategori 1
Gaser i denna kategori har en lägsta antändningstemperatur på 0-100 °C och ett explosivt koncentrationsförhållande på högst 10 % av den nedre explosionsgränsen (LEL). Exempel på gaser i kategori 1 är väte, acetylen och butadien.

Kategori 2
Gaser i denna kategori har en lägsta antändningstemperatur på över 100 °C men under 200 °C och en explosiv koncentrationsgrad på högst 10 % av LEL. Exempel på kategori 2-gaser är propan och eten.

Kategori 3
Gaser i denna kategori har en lägsta antändningstemperatur på över 200 °C och en explosiv koncentration på högst 10 % av LEL. Exempel på gaser i kategori 3 är metan och naturgas.

Regler för hantering av brandfarliga gaser

För att garantera en säker hantering av brandfarliga gaser är det viktigt att följa vissa regler. Här är några av de viktigaste:

Förvaring
Brandfarliga gaser ska förvaras i godkända behållare som är utformade för den specifika gastypen. Behållarna ska placeras i ett välventilerat område som inte utsätts för direkt solljus eller värmekällor. De bör också hållas borta från alla brännbara eller brännbara material.

Transport
Vid transport av brandfarliga gaser ska behållarna säkras och hållas upprätt för att förhindra läckage. Det fordon som används för transporten bör också vara konstruerat för den specifika gastyp som transporteras.

Hantering
Endast kvalificerad personal bör hantera brandfarliga gaser. Innan de hanterar gasen ska de få utbildning om dess egenskaper och hur de ska hantera den på ett säkert sätt. De bör också bära lämplig personlig skyddsutrustning, t.ex. handskar och skyddsglasögon.

Ventilation
Områden där brandfarliga gaser används eller lagras bör vara väl ventilerade för att förhindra att explosiva koncentrationer byggs upp. Om ventilation inte är möjlig bör gasdetektorer användas för att övervaka koncentrationsnivåerna.

Tändkällor
Brandfarliga gaser bör hållas borta från antändningskällor, t.ex. gnistor, lågor och elektrisk utrustning. Rökning skall förbjudas vid hantering av gas.

Därför skall du brandtesta din gasutrustning hos DBI

Brandfarliga gaser är värdefulla resurser, men de kan också utgöra betydande risker om de inte hanteras på rätt sätt. Kom ihåg att lagra, transportera och hantera brandfarliga gaser och produkter som innehåller gas på ett säkert sätt, hålla områdena välventilerade och undvika tändkällor. Med dessa åtgärder på plats kan du använda brandfarliga gaser utan rädsla för olyckor.

Se mer
christina_hald_3898_214x161px

Christina Hald
International Sales Manager
Fire Testing, Advanced Services and Certification

+45 20 54 69 99
chh@brandogsikring.dk

RING MIG - FYLL I FORMULÄRET SÅ KONTAKTAR VI DIG

Villkor för användning av DBI’s websida

Copyright© All material på DBI’s websida är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Kontakta oss på dbi@brandogsikring.dk. om du är osäker på hur du får använda vårt material.
Vimeo LinkedIn